Diputaciˇ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona Portada > Comunitat Escolar > CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona

Mares i Pares

La col·laboració i la participació de les famílies dels alumnes és imprescindible per assolir els millors resultats educatius al nostre centre i contribuir millor a la integració escolar i social de l’alumnat.

El nostre centre té com a objectiu mantenir i augmentar la fluïdesa en la comunicació amb els pares i mares d’alumnes: acollida de les famílies d’alumnes de nova incorporació, reunions d’inici de curs,  reunions periòdiques, entrevistes professionals - família, comunicacions telefòniques, informes d’avaluació trimestrals, circulars informatives, visites domiciliàries, etc. Per tot això es continuen buscant fórmules per aproximar als pares i mares a l' escola, estratègies per despertar el seu interès i desplegar els recursos que facilitin el contacte primer i la tasca d’ implicació i corresponsabilització en l' educació dels seus fills, després.

Si bé la família constitueix en un primer moment, l’entorn de desenvolupament més immediat pel nen, l’escola es converteix aviat en un important context de socialització.    Família i escola són contextos diferents de desenvolupament en els que s’aprenen coses diferents, però que s’influeixen mútuament i que el que passa en un d’ells repercuteix en l’altre. Per això nosaltres no contraposem  família i escola, com a realitats independents i desconnectades, ja que ambdues afavoreixen el desenvolupament, i cadascuna d’elles pot servir com a facilitadora o com a obstacle per a l’adaptació recíproca.

Queda clar doncs que pensem que  els pares han de ser copartíceps del procés educatiu dels seus fills, juntament amb l’escola.

[+] AMPA
[+] Consell Escolar
[+] Escola de Pares i Mares