Banner de la secció: Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i tot altre material en qualsevol altre format són propietat de la Diputació de Tarragona i dels ens de gestió que hi estan vinculats, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Diputació. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts. L’accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:
Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de Tarragona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l’accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.