Patrimoni recuperat
Els tallers de Conservació - Restauració s'estructuren àrees o especialitats, dins les quals es realitzen les diferents actuacions
 
Obra pictòrica:
Àmbit que inclou les actuacions a tot tipus de pintures sobre tela, fusta, mur, o altres materials, de diferents èpoques, gèneres i estils.
El criteri de treball que s'aplica a les obres es basa en el concepte actual que considera que el moment de la creació de l'obra és únic i irrepetible, de manera que els valors estètics es sumen als aspectes històrics i materials que cada obra conté per sí mateixa. Això implica que la restitució integral i estètica de les pintures ja no és el principal objectiu de la intervenció, sinó que també cal defensar i respectar la singularitat i el missatge propi de l'obra.[+]
 
Obra escultòrica:
Ambit dedicat a les escultures policromades o sense policromar sobre fusta, pedra, fang, metall i nous materials.
La intervenció que es realitza en el camp escultòric prioritza els treballs de conservació enfront dels de restauració. S'apliquen els tractaments conservadors de consolidació de l'estructura interna o del substrat, després d'estudiar la naturalesa i comportament dels materials constitutius de les obres. Els tractaments de restitució volumètrica de les pèrdues es realitzen quan cal recuperar la unitat estàtica i facilitar la lectura de les obres, però tenint en compte els factors històrics, iconogràfics, tècnics i ètics. [+]
 
Material documental i obra gràfica:
Àmbit encarregat de l'obra gràfica: gravats, aquarel·les, dibuixos, cartells, etc., col·leccions fotogràfiques i material d'arxiu imprès o manuscrit en diferents suports: llibres enquadernats, plànols, mapes, documents solts, etc.
Els criteris d'actuació tenen com a màxim objectiu la preservació envers la restauració, quedant en un segon pla les intervencions amb els ojectius estètics. Els dos principals motius són, un el gran volum del material documental existent, i el segon que han de ser consultats i manipulats de nou pels usuaris dels centres d'informació.  [+]
 
Material arqueològic:
Àmbit que inclou la intervenció de tot tipus d'objectes arqueològics en cèramica, metall, os, vori, vidre, pedra, mosaic, etc. procedents d'excavacions.
Els treballs de conservació i restauració d'aquests materials aporten una informació fonamental i molt valuosa als estudiosos. Per aquest motiu les intervencions han d'acomplir una doble funció: assegurar l'estabilitat del material, respectant la pàtina del temps que protegeix l'obra dels agents ambientals perjudicials, i restaurar la integritat de l'objecte, és a dir, recuperar la seva aparença original per poder-lo identificar, realitzant en cas necessari reconstruccions diferenciadores i reversibles. [+]

Material etnològic:
Àmbit destinat a la recuperació dels objectes etnològics que formen part de la cultura popular o de la vida quotidiana, i que tenen un interès des del punt de vista social i antropològic.
La intervenció d'aquests béns, compostos per materials de diferent naturalesa, implica tenir amplis coneixements i aplicar tractaments conservatius basats en un escrupulós respecte, per a no perdre les petjades de l'ús i del temps. [+]


Material científic:
El patrimoni científic i tecnològic que forma part de la història de la ciència i de la tècnica, presenta unes característiques molt específiques i pròpies. Abasta un material molt divers i ampli: publicacions, documents manuscrits, instruments, locals i edificis, registres, mostres i fotografies. També els materials compositius de les obres són extraordinàriament variats: fusta, paper pintat, vidre, ivori, ebonita, metalls, laques...i al segle XX compostos de polímers i aliatges complexos.
El criteri d'intervenció ha de tenir en compte principalment que els objectes són documents històrics i tenen un valor i significat per sí mateixos i, per tant, s'han de recuperar els aspectes materials, formals i estructurals i si no perilla l'obra també els funcionals, reconstruint-se els elements perduts per a la seva posta en marxa. [+]

Pl. Sant Joan,5 / tel. i fax 977 444 163 / eadtortosa@dipta.cat / 43500 Tortosa