>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

Normativa acadèmica

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Estructura dels estudis

Cada cicle formatiu està estructurat en una sèrie de mòduls (assignatures) repartides en dos cursos. En el cas de Joieria artística i Arts Aplicades al Mur el pla d'estudis vigent per a aquests cicles té programat la realització d'un Projecte Final després d'haver superat els dos cursos i que es realitza durant el primer trimestre del curs següent.

Per obtenir el títol s’han d’aprovar tots els mòduls, realitzar i aprovar les pràctiques (mentre es cursa el segon any i fora de l’horari lectiu) i aprovar el projecte final, en cas dels cicles on sigui necessari.

Normativa de matriculació

Per a matricular-se a primer curs cal haver fet, prèviament, la preinscripció al centre i haver obtingut plaça.

Els alumnes que es matriculen a segon curs o repeteixen curs (si han estudiat l’any anterior a la nostra escola) no s’han de preinscriure ja que tenen reserva de plaça.

Les reserves de plaça només són per al període de matrícula ordinari (normalment mes de juliol). En el període extraordinari de matrícula (normalment mes de setembre) només es podran fer matrícules dels grups amb places vacants.

L’alumne/a cursarà tots els mòduls d’un curs sencer, tal com preveu el pla d’estudis, excepte en els següents casos: en cas de repetir curs quedarà exempt d’aquells mòduls ja aprovats en cas de repetir mòduls de primer curs, es podrà matricular d’aquells mòduls de segon curs que són compatibles per horaris i coneixements amb els mòduls pendents de primer curs (per exemple, és incompatible, per coneixements, cursar la segona part d’un mòdul dividit en dos cursos quan es té pendent d’aprovar la primera part).

L’alumne/a disposa de quatre cursos (no necessàriament consecutius) per cursar tots els mòduls, realitzar les pràctiques i superar el projecte final. Un any de pròrroga ho autoritza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, prèvia acceptació de la sol·licitud degudament raonada.

La matrícula no es efectiva fins que l’alumne retorna a secretaria el full de matrícula un cop ha ingressat la taxa corresponent i ha pre­sentat tota la documentació (títols, fotografies, etc.).

 

Normativa