>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació general que cal portar:
> Dues fotografies mida carnet
> Fotocòpia 1r full llibreta d'estalvis (en cas de pagament fraccionat)
> Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
> Fotocòpia targeta sanitària
> Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula:
> Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
> Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
> Original i fotocòpia de la notifiació de l'ICAS del grau de discapacitat
> Original i fotocòpia de l'informe de víctimes de violència de gènere
> Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes

 

Normativa