Organització curricular pels cicles formatius de grau superior de la família de disseny d'interiors

L'Organització curricular 3x2 és una fórmula flexibilitzadora enfocada a facilitar a l'alumne la possibilitat de poder cursar dos cicles formatius de grau superior:

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ I ARQUITECTURA EFÍMERA en tres cursos acadèmics, obtenint per tant dues titulacions.

D'aquesta manera es poden optimitzar els recursos educatius i els continguts curriculars comuns entre els dos cicles formatius de grau superior de la famílita de disseny d'interiors i facilitar el recorregut d'intineraris entre els dos cicles, de forma que l'alumnat optimitzi també els seus coneixements.

La manera de fer-ho s'estructura a partir dels següents criteris:

- Continguts curriculars convalidables.
- Consideracio del mòdul de Projectes (parcialment comú).
- Agrupació dels continguts comuns a primer curs.
- Especialització d'un cicle a segon curs i de l'altre a tercer curs.
- Realització d'un únic Projecte Final de Cicle amb continguts de les dues especialitats

Descripció del contingut curricular

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ + ARQUITECTURA EFÍMERA

Matèries - Durada
- Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental: 60 hores
- Dibuix artístic: 90 hores
- Dibuix tècnic: 150 hores
- Expressió volumètrica: 120 hores
- Projectes: 270 hores
- Tecnologia i sistemes constructius: 120 hores
- Mitjans informàtics i audiovisuals(I): 60 hores
- Formació i orientació laboral(I): 30 hores

- Història de l’interiorisme: 60 hores
- Projectes: projectes i direcció d'obres: 390 hores
- Tecnologia i sist.s const.: projectes i direcció d'obres: 270 hores
- Programació d'obres: 90 hores
- Mitjans informàtics i audiovisuals(II): 60 hores
- Formació i orientació laboral(II): 30 hores

- Història de l’arquitectura efímera: 60 hores
- Projectes: arquitectura efímera: 390 hores
- Tecnologia i sist. const.: arquitectura efímera: 270 hores
- Teoria de la imatge publicitària: 90 hores

- Projecte final comú a les dues especialitats: 90 hores
  ARQUITECTURA EFÍMERA + PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ

Matèries - Durada
- Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental: 60 hores
- Dibuix artístic: 90 hores
- Dibuix tècnic: 150 hores
- Expressió volumètrica: 120 hores
- Projectes: 270 hores
- Tecnologia i sistemes constructius: 120 hores
- Mitjans informàtics i audiovisuals(I): 60 hores
- Formació i orientació laboral(I): 30 hores

- Història de l’arquitectura efímera: 60 hores
- Projectes: arquitectura efímera: 390 hores
- Tecnologia i sist. const.: arquitectura efímera: 270 hores
- Teoria de la imatge publicitària: 90 hores
- Mitjans informàtics i audiovisuals(II): 60 hores
- Formació i orientació laboral(II): 30 hores

- Història de l’interiorisme: 60 hores
- Projectes: projectes i direcció d'obres: 390 hores
- Tecnologia i sist.s const.: projectes i direcció d'obres: 270 hores
- Programació d'obres: 90 hores

- Projecte final comú a les dues especialitats: 90 hores

Galeria de fotos


Troban's a...


Les nostres dadesc/ del Vent, 6
43201 Reus
Tel. 977 318 750
Tel./Fax. 977 318 451
sec.eadr@dipta.cat

Disseny web