Prova d'accés a Grau Professional

Informació d'interès de les proves d'accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar la prova específica d’accés regulada pel Departament d’Educació.

Les profes d'accés als ensenyaments professionals de música tenen com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa.

La prova específica d’accés als ensenyaments professionals de música es convocarà anualment. La convocatòria establirà els centres, les dates, la composició de les comissions avaluadores, i les característiques concretes de la prova. La seva superació serà vàlida per a la matriculació, exclusivament en el curs acadèmic en què s’ha convocat.

Les proves per l’accés al primer curs del grau professional constaran d’una prova especifica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver realitzat cursos anteriors, prèvia superació d’una prova especifica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Les puntuacions definitives s’ajustaran a la qualificació numèrica de 0 a 10 amb un decimal com a màxim. Caldrà obtenir una qualificació global de 5 per superar la prova.

Cada centre establirà, prèvia autorització del Departament d’Educació i d’acord amb el seu projecte curricular, les especialitats que es poden cursar en funció de les proves específiques d’accés superades.

Les places de cada especialitat s’assignaran per ordre decreixent de la puntuació obtinguda a les proves d’accés.

Si la demanda de places és superior a l’oferta de places de l’especialitat, s’adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d’accés en el centre.

Si resten places vacants es podran adjudicar a les persones que han superat la prova en altres centres.

Inici | Contacta

© 2010 Conservatori de Música de Tortosa. Avís legal | Crèdits | Portal de Transparència