Perfil de Contractant

Contractació de l’alineació mitjançant concurs public de dos parcel·les pertanyent al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès mitjançant procediment obert, tramitació ordinària

En termini Núm. Expedient: 1126/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Plec de condicions 09/03/2018 11:21:46 *

02/03/2018 10:12:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant