Perfil de Contractant

Contractació administratiu d’obres de la construcció del Centre Cívic de la Miralba mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 234/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 26 de març de 2018


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Plec clàusules administratives 19/02/2018 12:12:30 *

Plec Tècnic 19/02/2018 12:12:34 *

Projecte 02/03/2018 11:37:45 *

Geotecnic 02/03/2018 11:37:50 *

Estudi seguretat 02/03/2018 11:37:52 *


Acta Mesa contractació 05/04/2018 08:00:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant