CPEE Alba

Trets d'identitat

Mida de la lletra: A A A
Portada > Escola > Trets d'identitat > Trets d'identitat
Trets d'identitat
Treballem seguint els valors corporatius de la Diputació de Tarragona: orientació cap a la persona, integritat,  treball en equip i impuls per l’excel·lència.

El nostre PEC recull els següents trets d’identitat:

  • La llengua.
Utilitzem el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. L’escola ajustarà la resposta educativa dins l’àmbit lingüístic tenint en compte les característiques dels nostres alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Pluralisme.
El centre és tolerant amb totes les confessions dels professionals i alumnes, respectant els seus drets i deures fonamentals.

Rebutja qualsevol tipus de discriminació ja sigui per raons de raça, nivell sociocultural, sexe... ; vetlla per la igualtat i pel respecte a la diferència com un tret enriquidor. Reconeix el pluralisme ideològic i fomenta el conjunt de valors democràtics.
  • Coeducació.
L’escola Alba s’adhereix i assumeix una educació per a la igualtat, sense cap tipus de discriminació per raó de sexe.
  • Línia Pedagògica.

L’aprenentatge pel desenvolupament de competències es basa en els següents principis:

  1. La idea d’integració de coneixements, tant els propis d’una àrea com aquests amb els d’altres àrees, tant els conceptuals com els procedimentals i actitudinals.
  2. Un aprenentatge per competències consisteix en l’aplicació de coneixements (saber), d’habilitats (saber fer) i actituds (saber ser i saber estar) i actituds (saber ser i estar) per a la resolució de problemes en contextos diferents, amb qualitat i eficàcia. Aquesta transversalitat del coneixement, els continguts de les diferents àrees s’haurien de plantejar des d’un enfocament interdisciplinari pel desenvolupament de les competències bàsiques.
  3. La funcionalitat dels aprenentatges (aplicació dels coneixements en diferents situacions i contextos) la qual pren especial rellevància la seva correcta contextualització. En l’estudi dels diferents temes cal crear situacions didàctiques que permetin la transferència d’informació per facilitar la interpretació dels problemes a diferents nivells.
  4. L’autonomia personal (adquisició de les eines per aprendre, prenent consciència del propi procés d’aprenentatge, tant individual com col·lectiu). En aquest principi pren una gran rellevància el paper de la llengua en la construcció i comunicació del coneixement ja que és l’eina que permet reconstruir el coneixement.


  • Serveis específics: psicologia, fisioteràpia, infermeria, logopèdia i treball social.
Aquests serveis tècnics, coordinadament amb els tutors de l’escola, dissenyen i porten a la pràctica programes específics d’intervenció preventiva i habilitadora d’acord amb el diagnòstic interdisciplinari i les necessitats educatives i terapèutiques de cada alumne, esdevenint essencials i primordials en molts casos.

  Projecte Educatiu de centre
Passadís exterior de l'escola